FAIR-principerna

Syftet med FAIR-principerna är att göra forskning mer tillgänglig och användbar. KB och och Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och rekommendationer för FAIR.

Offentligt finansierad forskning i Sverige ska uppfylla de så kallade FAIR-principerna så långt som möjligt. Det uttrycker regeringen i sin färdplan för det europeiska forskningsområdet. I korthet innebär det att forskningen ska vara sökbar, tillgänglig, kompatibel och återanvändbar.

Under fick KB 2017 i uppdrag att ta fram förslag på kriterier för att bedöma hur väl vetenskapliga publikationer uppfyller principerna. Samtidigt fick Vetenskapsrådet motsvarande uppdrag för forskningsdata. Läs gärna mer om det i rapporten Kriterier för FAIR forskningsdata Länk till annan webbplats..

KB fick även i uppdrag att föreslå en metod för bedömning. Med hjälp av metoden ska det vara möjligt att avgöra hur väl vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR-principerna.

Vad innebär FAIR-principerna?

Syftet med principerna är att möjliggöra återanvändning av forskningsresultat, till exempel publikationer, forskningsdata och kod. Informationen ska vara tillgänglig för människor och läsbar för maskiner.

Digitaliseringen skapar nya vägar för samverkan och nya sätt att sprida forskningsresultat. Därför finns en strävan mot öppenhet i den vetenskapliga processen. Publikationer bör finnas öppet tillgängliga, vara sökbara och innehålla information om hur de kan användas.

FAIR är ett samlingsnamn på fyra ledord som ska stärka möjligheten att återanvända forskningsresultat. Principerna innebär att publikationer och forskningsdata ska vara:

 • Findable (sökbara)
 • Accessible (tillgängliga)
 • Interoperable (kompatibla)
 • Reusable (återanvändbara)
Foto: Wikimedia

Kriterier för FAIR

Maskinläsbarheten för vetenskapliga publikationer behöver utvecklas ytterligare. KB föreslår ett antal kriterier för att påbörja det arbetet. De är uppdelade på de fyra principerna: sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara.

Sökbara

 • Repositorium som registrerar metadata för en publikation bör se till att de fält som är obligatoriska för dataleverans till Swepub är korrekta och att informationen i publikation och metadata stämmer överens
 • Publikationens metadata finns sökbar i Swepub

Tillgängliga

 • I publikationens metadata finns en länk till öppet tillgänglig fulltext på utgivarens webbplats, alternativt länk till fulltext i lärosätesrepositorium eller annat repositorium
 • Metadata bör också innehålla information om vilken version det rör sig om.
 • Begreppet "direkt" betyder att publikationens metadata, inklusive öppen fulltextlänk, registreras så nära inpå publiceringsdatum som möjligt. Det ska senast ske inom en viss tid, exempelvis en månad, efter publicering.

Kompatibla

 • Om ORCID finns bör det finnas angivet i publikationen samt dess metadata på ett standardiserat sätt
 • Förutsättningar för att avgöra om författaren/författarna har ett ORCID bör utredas ytterligare

Återanvändbara

 • Licensinformation finns angivet i publikationen och dess metadata på ett standardiserat sätt
 • Repositorier som registrerar metadata för en publikation ser till att licensinformation i publikation och metadata stämmer överens.

För att ovanstående ska vara möjligt att genomföra behöver följande rekommendationer tas i beaktande:

 • Utgivare och repositorier bör få tid och möjlighet att FAIR-anpassa både publikationer (utgivare) och metadata (utgivare/repositorier).
 • Repositorier är en viktig länk i ovanstående förslag och utpekas som ansvariga för att information i metadata och publikation stämmer överens. Detta är ett separat ansvarsområde för de organisationer som ansvarar för repositorier som levererar data till Swepub.
 • För att ta hänsyn till skillnader mellan olika ämnesområden föreslås att uppföljningen sker per publikationstyp. På så sätt kan framsteg följas inom respektive grupp. Föreslagna publikationstyper att följa upp bygger på KB:s indelning av vetenskaplig output (Kungliga biblioteket, 2015a) Länk till annan webbplats..

Metod för att följa upp FAIR-kriterierna

Här sammanfattar vi KB:s förslag till metod för att följa upp FAIR-principerna när det gäller vetenskapliga publikationer. I KB:s rapport finns dessutom en metod för uppföljning av forskningsdata.

För att följa upp principerna används begreppet FAIRness, som visar hur pass FAIR ett forskningsresultat är.

Specifikation för FAIRness

 • Specifikation för FAIRness för vetenskapliga publikationer tas fram med utgångspunkt dels i pågående internationellt arbete, dels i de bedömningskriterier som föreslås i rapporten
 • Arbetet föreslås ske gradvis genom att inleda med baskriterier för att därefter successivt omfatta alla aspekter av FAIR-principerna och även uppfylla den nationella målbilden för öppen tillgång
 • Arbetet bör också innefatta certifiering av Swepub och levererande repositorier, samt krav på att framtida repositorier uppfyller den nationella målbilden för öppen tillgång och uppfyllnad av FAIR-principerna

Informationsinsatser

 • Särskilda informationsinsatser bör riktas till de aktörer, utgivare och repositorier som kommer ansvara för att publikationer och metadata uppfyller FAIR-principerna

Uppdrag

 • KB får ett uppdrag och finansiella resurser att utveckla och förvalta ovanstående insatser
Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) har i uppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till forskningsdata i Sverige.

Besök VR:s webbplats Länk till annan webbplats..

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?