fullskärmsbild

Utgif­ter för veten­skap­lig publi­ce­ring

KB har i uppdrag att sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten. Redovisningen ska särskilt beakta publiceringsavgifter, prenumerations­kostnader och administrativa utgifter. Det vill säga, samtliga utgifter som kan förknippas med en vetenskaplig publikation från att den publiceras till dess den läses.

Målet är större transparens och medvetenhet kring kostnaderna i det vetenskapliga publiceringssystemet, samt att möjliggöra uppföljning och analys. De lärosäten som ingår är universitet och högskolor med statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Uppdraget beskrivs i KB:s regleringsbrev. För att redovisningen av utgifterna ska omfatta ett helt år sker sammanställningen med ett års fördröjning.

2018

Utgift

Miljoner kronor

Prenumerationer, Bibsam

180

Prenumerationer, lokalt

138

Transformativa avtal, Bibsam

75

Öppet tillgänglig publicering

46

Fysiskt förvärv

52

Totalsumma

491

Sammanställning av utgifter för vetenskaplig publicering 2018. På grund av att all data ännu inte går att samla in är ovanstående totalsumma lägre än den faktiska kostnaden.

Utgifter 2017 och 2018

Diagrammet ovan visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, angivet i svenska kronor. Utgifterna är fördelade på kategorierna Bibsam-prenumerationer, lokala prenumerationer, transformativa avtal, öppet tillgänglig publicering och fysiskt förvärv.

De totala utgifterna för 2018 uppgick till 491 miljoner kronor. Deltagande organisationer i Bibsamkonsortiet sade upp avtalet med Elsevier vid halvårsskiftet 2018. Detta resulterade i att utgiften för Prenumerationer, Bibsam 2018 blev nära 69 miljoner kronor lägre.

Sammanställning av utgifter 2017

Förra sammanställningen, som gällde totala utgifter för vetenskaplig publicering 2017, går att ta del av i en sammanfattande rapport.

Mer information
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?