Offentligt finansierade bibliotek

I det allmänna biblioteksväsendet ingår flera olika typer av offentligt finansierade bibliotek. De är till för alla och är en grundpelare i vår demokrati.

Offentligt finansierade bibliotek har flera olika uppgifter enligt bibliotekslagen. Det kan handla om allt från att verka för demokrati och fri åsiktsbildning till att främja litteraturens ställning. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas åt nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska:

 • verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
 • främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
 • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information.
 • ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på: De nationella minoritetsspråken, andra språk än svenska och lättläst svenska.

Några olika typer av offentligt finansierade bibliotek

 • Folkbibliotek

  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Det finns 1 072 folkbibliotek i Sveriges 290 kommuner. Dessa ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

  Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

  På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

  Folkbiblioteken har inte i grunden ett bevarande uppdrag. Det kan många gånger vara lika viktigt för dem att kunna erbjuda det senaste som har producerats.

  Se film om folkbibliotek Länk till annan webbplats.

 • Forskningsbibliotek

  Universitets- och högskolebibliotek

  Forskningsbiblioteken består av universitets- och högskolebibliotek samt specialbibliotek. Dessa stödjer utbildning och forskning och har oftast staten som huvudman men en del drivs av stiftelser. I Sverige finns 36 universitets- och högskolebibliotek uppdelade på cirka 108 serviceställen.

  Se film om forskningsbibliotek Länk till annan webbplats.

 • Sjukhusbibliotek

  Alla sjukhusbibliotek förser studenter och vårdpersonal med medicinsk facklitteratur och aktuell forskning. Det finns även sjukhusbibliotek som har ytterligare ett uppdrag där de erbjuder medier till patienter och anhöriga. Några sjukhus har även speciellt bibliotek för barn. Det finns sjukhusbibliotek på 56 adresser och på 27 av dessa har även verksamhet riktad till patienter och anhöriga.

  Det finns bibliotek som är folkbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek på samma gång.

  Se film om sjukhusbibliotek Länk till annan webbplats.

 • Skolbibliotek

  Styrdokument och huvudmän

  Skolbibliotekens verksamhet och innehåll styrs dels av skollagen Länk till annan webbplats. och dels av bibliotekslagen Länk till annan webbplats.. I dessa lagtexter framgår att eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, specialskolan och sameskolan sedan 2011 ska ha tillgång till skolbibliotek. Det här gäller även de fristående skolorna.

  Det finns knappt 900 enskilda skolbibliotek på skolor som är minst halvtidsbemannade. Det finns också knappt 400 integrerade folk- och skolbibliotek som fungerar både som ett folkbibliotek för allmänheten och har skolbiblioteksfunktioner för eleverna på skolor i närheten.

  Skolinspektionen Länk till annan webbplats. är tillsynsmyndighet för skolor och skolbibliotek. För att myndigheten ska godkänna ett skolbibliotek ställs tre krav:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.


  Se film om skolbibliotek Länk till annan webbplats.

 • Specialbibliotek

  Specialbiblioteken är en del av forskningsbiblioteken och de kan ha uppgifter av vitt skilda slag. Många gånger har de i uppdrag att tillgängliggöra och bevara alla medier inom sitt specialområde.

  Specialbiblioteken är ofta knutna till myndigheter, arkiv eller museer. Det finns 40 specialbiblioteksorganisationer i Sverige som är offentligt finansierade, minst halvtidsbemannade och på något sätt tillgängliga för allmänheten. De har tillsammans service på 50 adresser:

  Exempel på specialbibliotek:

  • Ajtte, svenskt fjäll- och samemuseum, biblioteket
  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • ArkDes
  • Armémuseum, biblioteket
  • Biblioteket på Eksjö museum
  • Bohusläns museum
  • Centrum för informationssökning på Läkemedelsverket
  • Finlandsinstitutet
  • Flygvapenmuseum
  • FMV, bibliotek
  • Forum för levande historia
  • Göteborgs Stadsmuseum biblioteket
  • Havs- och vattenmyndigheten, biblioteket
  • Institutet för språk och folkminnen
  • Jamtli museum
  • Jönköpings läns museum
  • Kalmar läns museum biblioteket
  • Konstbiblioteket/Nationalmuseum och Moderna Museet.
  • Kulturparken Småland
  • Akademien för de fria konsterna, biblioteket
  • Skogs och lantbruksakademin, biblioteket
  • Livsmedelverkets bibliotek
  • Musik- och teaterbiblioteket
  • Mångkulturellt centrum
  • Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
  • Nordiska museets bibliotek
  • Patent- och registreringsverkets bibliotek
  • Postmuseum
  • Riksantikvarieämbetet -Vitterhetsakademiens bibliotek
  • Riksarkivet
  • Riksdagsbiblioteket
  • Samernas bibliotek, Sametinget
  • SIPRI Library and Documentation Department
  • Statens maritima museer, biblioteken
  • Stockholms stadsarkiv
  • Svenska barnboksinstitutets bibliotek
  • Svenska filminstitutets bibliotek
  • Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, biblioteket
  • VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC
  • Östergötlands museums bibliotek


Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?