fullskärmsbild

Styrning och organisation

Det är regeringen som bestämmer vad Kungliga biblioteket har för uppgifter. Det beskrivs bland annat i instruktionen och regleringsbrevet för KB:s verksamhet.

KB:s instruktion

Instruktionen beskriver KB:s ansvar och mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra och hur KB ska styras.

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

2 § Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter.

3 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § Bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

KB som myndighet

KB är en enrådsmyndighet under Utbildningsdepartementet. Det innebär att myndigheten styrs av en riksbibliotekarie som ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Riksbibliotekarien har även ett insynsråd som är rådgivande och har inblick i verksamheten. Både riksbibliotekarien och insynsrådet utses av regeringen.

Karin Grönvall är myndighetschef och riksbibliotekarie. KB har även en ledningsgrupp som ger stöd i strategiska frågor.

Läs mer om KB:s organisation.

KB:s insynsråd

Regeringen har utsett följande personer att ingå i KB:s insynsråd:

  • Mattias Folkestad, doktorand
  • Hans Hoff, riksdagsledamot
  • Johan Lindell, avdelningschef
  • Cecilia Lindhé, fil.dr
  • Birgitta Markusson, regionbibliotekschef
  • Gustaf Nelhans, lektor
  • Frantzeska Papadopoulou Skarp, professor
  • Cecilia Wikström, direktör
  • Nina Wormbs, professor

För Johan Lindell, Birgitta Markusson, Gustaf Nelhans, Frantzeska Papadopoulou Skarp och Nina Wormbs gäller förordnandet för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024. För Mattias Folkestad, Hans Hoff och Cecilia Wikström gäller förordnandet för perioden 1 maj 2021 till 31 december 2023. För Cecilia Lindhé gäller det 1 januari 2021 till 31 december 2023.

Regleringsbrev

Varje år får KB regleringsbrev från regeringen som berättar vilka uppdrag KB har, hur mycket pengar KB får och hur pengarna ska användas.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 § Bibliotekslagen)

Lagar

Förutom instruktion och regleringsbrev arbetar KB efter bibliotekslagen. KB följer även lagen om pliktexemplar av dokument och lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.

Budgetunderlag

Om KB

Ett bibliotek – många uppdrag

Insamling, digitalisering och samverkan. Som bibliotek och myndighet har vi många och varierande uppgifter.

Läs om vår verksamhet
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?