fullskärmsbild

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Här finns alla planer samlade. 

Nedan listas kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Regionerna presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.

Nya biblioteksplaner

När en ny kommunal eller regional biblioteksplan har tagits fram vill vi gärna ta del av denna. Mejla länken till den nya planen till biblioteksplaner@kb.se

Då kommer planen inte bara med på listan utan räknas även in i den årliga statistiken över planerna. Den kan dessutom vara med i kvalitativa undersökningar kring hur planerna är utformade och används.

Träffpunkt biblioteksplaner

KB har tillsammans med regionerna och kommunerna i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna, och även se hur de används. Målet med Träffpunkt biblioteksplaner är att dela, lära, förankra och utveckla i dialog för att stärka kommunernas, regionernas och KB:s fortsatta arbete med att följa upp biblioteksplanerna.

Två gånger per år anordnas därför Träffpunkt biblioteksplaner. Här ges företrädare för de berörda biblioteksorganisationerna möjlighet att träffas och samtala om biblioteksplanerna.

Antal planer

Vid sammanräkningen i augusti 2020 hade 278 av landets kommuner en tidsmässigt aktuell biblioteksplan.

  • Cirka 96 % av Sveriges kommuner har en aktuell biblioteksplan vid halvårsskiftet 2020.
  • Alla län eller regionerna har en regional biblioteksplan med gällande planperiod. Alla utom en plan är antagen efter nuvarande bibliotekslag infördes 2014.

Kommunala biblioteksplaner

Av landets 290 kommuner har endast 10 kommuner en plan skriven innan nuvarande bibliotekslag började gälla 2014. Det betyder att den övervägande delen av kommunerna har en biblioteksplan som är både skriven utifrån gällande lagstiftning och tidsmässigt är aktuell.

December 2020: 97 %
Augusti 2020: 96 %
December 2019: 94 %
December 2018: 94%
December 2017: 86%
December 2016: 66%
Början av 2014: 35%

Stödmaterial för biblioteksplaner

Biblioteksplan 2.1PDF är en idéskrift för de som står i begrepp att skriva en ny biblioteksplan. Genom att utgå från skriften kan processen med att ta fram en ny biblioteksplan underlättas.

Nyckeltal 2.0länk till annan webbplats ger stöd och hjälp vid formulerandet av nyckeltal. Nyckeltal kan användas för att beskriva, följa upp eller jämföra. Det är ett snabbt och konstant sätt att följa utveckling och förändring.

Vad menar KB med en aktuell plan?

För att en plan ska räknas som aktuell krävs att den gäller för innevarande år eller har varit aktuell högst två år tillbaka i tiden. Orsaken till detta är att det i genomsnitt tar cirka två år att producera en ny kommunal biblioteksplan. Under tiden är det vanligt att liggande plan tillfälligt förlängs.

Saknas er senaste biblioteksplan i listan?

Mejla en länk till den publicerade planen till biblioteksplaner@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?