fullskärmsbild

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Här finns alla planer samlade. 

Nedan listas kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Regionerna presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.

Nya biblioteksplaner

När en ny kommunal eller regional biblioteksplan har tagits fram vill vi gärna ta del av den. Mejla länken till den nya planen till biblioteksplaner@kb.se

Då kommer planen inte bara med på listan utan räknas även in i den årliga statistiken över planerna. Den kan dessutom vara med i kvalitativa undersökningar kring hur planerna är utformade och används.

Antal planer

Vid sammanräkningen i december har 283 av landets kommuner en tidsmässigt aktuell biblioteksplan. Den övervägande delen av kommunerna har en biblioteksplan som är både skriven utifrån gällande lagstiftning och tidsmässigt är aktuell.

Antal kommuner som har en tidsmässigt aktuell biblioteksplan:

  • december 2021: 98 procent
  • december 2020: 97 procent
  • december 2019: 94 procent
  • december 2018: 94 procent
  • december 2017: 86 procent
  • december 2016: 66 procent
  • början av 2014: 35 procent

Det är endast 3 kommuner som har en plan skriven innan nuvarande bibliotekslag började gälla 2014. 

Alla län eller regionerna har en regional biblioteksplan med gällande planperiod.

Vad menar KB med en aktuell plan?

För att en plan ska räknas som aktuell krävs att den gäller för innevarande år eller har varit aktuell högst två år tillbaka i tiden. Orsaken till detta är att det i genomsnitt tar cirka två år att producera en ny kommunal biblioteksplan. Under tiden är det vanligt att liggande plan tillfälligt förlängs.

Träffpunkt biblioteksplaner

KB har tillsammans med regionerna och kommunerna i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna, och även se hur de används. Därför anordnas forumet Träffpunkt biblioteksplaner. Här ges företrädare för de berörda biblioteksorganisationerna möjlighet att samtala om biblioteksplaner och lära av varandra. Målet med Träffpunkt biblioteksplaner är att dela, förankra, lära och utveckla i dialog för att stärka kommunernas, regionernas och KB:s fortsatta arbete med att följa upp biblioteksplanerna.

Läs mer om vårens Träffpunkt biblioteksplaner 2022 som blir i dialogform.

Stödmaterial för biblioteksplaner

Biblioteksplan 2.1 Pdf, 3.4 MB. är en idéskrift för de som står i begrepp att skriva en ny biblioteksplan. Genom att utgå från skriften kan processen med att ta fram en ny biblioteksplan underlättas.

Nyckeltal 2.0 Länk till annan webbplats. ger stöd och hjälp vid formulerandet av nyckeltal. Nyckeltal kan användas för att beskriva, följa upp eller jämföra. Det är ett snabbt och konstant sätt att följa utveckling och förändring.

Saknas er senaste biblioteksplan i listan?

Mejla en länk till den publicerade planen till biblioteksplaner@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?