fullskärmsbild

Avdelningar och enheter

Kungliga bibliotekets organisation utgörs av ett flertal avdelningar och enheter. Arbetet leds av en riksbibliotekarie.

På KB arbetar cirka 350 personer. Verksamheten är dels förlagd i Humlegården och på Karlavägen i Stockholm, och dels i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

Riksbibliotekarie

KB är en enrådsmyndighet som styrs av en riksbibliotekarie, KB:s myndighetschef. Riksbibliotekarien har det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 00

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Biträdande riksbibliotekarie

Biträdande riksbibliotekarie

Lars Ilshammar
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 69

Avdelningen för bevarande och digitisering

Avdelningen ansvarar för att bevara KB:s samlingar, såväl fysiska som digitala objekt, samt att genom digitisering, migrering och uppordning bidra till att öka tillgången till samlingarna i hela landet.

Christer Karlsson, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 96

Christian Zeising, biträdande avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 06

Enheten för användartjänster

Enheten ansvarar för att tillgängliggöra KB:s samlingar och tjänster över hela landet, såväl för forskare som för andra användare.

Enheten samordnar första linjens användarmöte. I det ingår ansvar för att säkra kompetens och kvalitet i användarmötet, bl.a. genom att introducera nya medarbetare, kontinuerlig kompetens- och metodutveckling och fastställande av riktlinjer och rutiner för arbetet. Även introduktionskurser för nya användare ingår i ansvaret. Enheten har verksamhetsansvar för KB:s biblioteks- och söksystem. Enheten ansvarar också för fjärrlån och nationell fjärrlånekompensation. I samverkan med avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar enheten för utformningen av nationalbibliotekets publika miljöer.

Philippa Andreasson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 23

Enheten för bevarande

Enheten ansvarar för planering, utveckling och genomförande av bevarandeåtgärder för KB:s samtliga format- och medietyper samt för kunskapsförmedling inom området. I ansvarsområdet ingår också att utöka bevarandeinsatserna för digitala samlingar, planering och tillväxtprognoser, samt planering och koordinering av preparering inför digitisering. Enheten ansvarar för kvalitetssäkring och kravställning vid planering av fysisk och digital infrastruktur för bevarande av KB:s samlingar. Vidare ansvarar enheten för KB:s bokbinderiverksamhet.

Charlotte Ahlgren, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 22

Enheten för digitisering

Enheten ansvarar för KB:s digitisering av samtliga format- och medietyper i syfte att bevara och tillgängliggöra innehållet. I ansvarsområdet ingår produktion och utveckling av produktionsmiljöer för att möjliggöra en högre digitiserings- och migreringstakt samt utökad användarstyrd digitisering. I arbetet ingår även materialkoordinering, administration och preparering inför både löpande digitisering samt större och mindre digitiseringsprojekt. Vidare ansvarar enheten för samverkan med externa aktörer inom området.

Torsten Johansson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 02

Enheten för magasin och samlingsvård

Enheten ansvarar för magasinsplanering och tillväxtprognoser för alla fysiska samlingar samt bidrar med retroaktiv beskrivning, kvalitetssäkring och berikande av metadata vid uppordning och digitisering. Enheten bidrar till KB:s säkerhetsarbete i samverkan med Avdelningen för verksamhetsstöd. I ansvarsområdet ingår att utveckla metoder och rutiner för kontroll av samlingarnas placering i magasin och vid förflyttningar för alla fysiska samlingar. Enheten bidrar till arbetet med förebyggande bevarandeåtgärder både retroaktivt och som en del av insamlingsprocessen. Enheten bidrar även till att säkra kunskap och kompetens avseende samlingars innehåll, placering, uppbyggnad, struktur, kataloger och referenser.

Caroline Åberg, tf enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 93

Enheten för uppordning av samlingar

Enheten ansvarar för uppordning och beskrivning av berörda samlingar, både retroaktivt och som en del av insamlingsprocessen. Därutöver bidrar enheten till kvalitetssäkring och berikande av metadata vid digitisering. I ansvarsområdet ingår också koordinering av donationer.

Enheten bidrar till att säkra kunskap och kompetens avseende samlingars innehåll, placering, uppbyggnad, struktur, kataloger och referenser. Vidare bidrar enheten till arbetet med förebyggande bevarandeåtgärder.

Eva Häusner, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 37

Avdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd

Avdelningen ansvarar för att stödja forskning genom tillgängliggörande och förmedling av KB:s samlingar i hela landet. Avdelningen ansvarar vidare för koordinering och utveckling av KB:s forsknings och utvecklingsverksamhet (FoU), samt genom att främja övergången till ett öppet vetenskapssystem. Avdelningen ansvarar även för att KB har nationell överblick och främjar samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801). I uppdraget ingår även att bidra till arbetet med kultursamverkansmodellen.

I ansvarsområdet ingår tjänsteutbud och tillgängliggörande av KB:s samlingar såväl fysiskt som digitalt, samordning av avtalslicenser för fjärråtkomst till samlingarna samt fjärrlån. Vidare ingår ansvar för samordning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, licensiering av e-resurser för statliga myndigheter samt samverkan kring nationella tjänster, t.ex. Libris och Swepub. Avdelningen stödjer forskning i KB:s samlingar, koordinerar forskningsprojekt och bidrar till en effektiv forskningsinfrastruktur.

Anna Lundén, tillförordnad avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 14

Enheten för bibliotekssamverkan

Enheten ansvarar för att ha en nationell överblick över, och främja samverkan inom, det allmänna biblioteksväsendet. Här ingår bl.a. samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Libris samt uppföljning av kommuners och regioners biblioteksplaner. Enheten ansvarar också för kontinuerlig dialog med företrädare för alla bibliotekstyper och andra intressenter inom sektorn. Vidare ingår ansvar för KB:s bidrag till kultursamverkansmodellen.

Oskar Laurin, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 66

Enheten för forskningssamverkan

Enheten ansvarar för att utveckla stöd och infrastruktur för forskning. I ansvarsområdet ingår samordning av arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och licensiering av e-resurser för lärosäten och andra forskningsinstitutioner (Bibsam). Enheten ansvarar också för samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Swepub och Publicera - en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Enheten för en kontinuerlig dialog med berörda aktörer inom området.

Anna Lundén, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 14

Britt-Marie Wideberg, biträdande enhetschef

E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 60

Avdelningen för informationssystem

Avdelningen ansvarar för att KB har användarvänliga och kostnadseffektiva it-system, stabil och säker it-infrastruktur samt en digital tjänsteutveckling. Uppdraget genomförs i balans mellan egna och köpta tjänster.

Göran Lindgren, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 43

Enheten för systemutveckling och design 1

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive research, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling. Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls. Enheten har ett särskilt ansvar för tjänsteutveckling kring plikt, insamling, digitalisering och bevarande, digitalt så väl som analogt.

Maria Kadesjö, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19

Enheten för systemutveckling och design 2

Enheten ansvarar för design och utveckling av tjänster och system på KB, inklusive research, analys, interaktions- och systemdesign, programmering och testning samt driftsättning och vidareutveckling. Enheten arbetar behovsdrivet med agila metoder för att säkerställa att önskade effekter uppfylls.

Maria Kadesjö, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19

Enheten för infrastruktur och drift

Enheten ansvarar för integration, drift och teknisk förvaltning samt vidareutveckling av KB:s tekniska infrastrukturplattformar, digital lagring och arkiv, nätverk, drift- och säkerhetsbackup, systemövervakning och incidenthantering.

Niclas Grynner, tillförordnad enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 09

Ledningsteamet – stab

Gruppen utgörs av avdelningsledning, it-arkitekter och produktledare. I ansvaret hos produktledare ingår att koordinera, fånga och tolka verksamhetsbehov inom förvaltnings- och produktområden. Vidare ingår för it-arkitekter att bryta ned vision och strategi till tekniska förmågor och ta fram tekniska och funktionella roadmaps inklusive livscykelhantering.

Avdelningen för insamling och metadata

Avdelningen har ett myndighetsutövande uppdrag att aktivt samla in och beskriva pliktmaterial, samt att omvärldsbevaka mediernas utveckling och förändring så att KB:s samlingar speglar publicering och spridning av media i Sverige på ett representativt sätt Vid behov kompletteras pliktinsamlingen med avtal och inköp.

Avdelningen ansvarar för samordning av beskrivningen av KB:s samlingar, kvalitetssäkring och berikning av metadata, utdelning av unika identifikatorer samt för nationell och internationell samverkan kring standarder och praxis på metadataområdet.

Linda Lindström, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 52

Enheten för film, spel, noter och webb

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial av film, datorspel, noter samt beskrivning av det som samlats in. I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Enheten har ansvar för samordning av digital pliktinsamling vilket även innefattar insamling av material som inte har någon naturlig hemvist hos övriga enheter. I uppdraget ingår insamling och arkivering av den svenska webben samt förberedelse inför övrig egeninsamling. Inom enhetens ansvarsområde ingår koordinering ur verksamhetsperspektiv av de nuvarande systemstöden för insamling.

Nina Heljeback, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 16

Enheten för metadata och nationalbiografin

Enheten ansvarar för att metadata i KB:s system och tjänster stöder användningsbehov av sökbarhet, underhåll (t.ex. registervård) och spårbarhet. Ansvaret innefattar metadatahantering inom tillhandahållande, framtagning och bevarande. Enheten hanterar standarder som möjliggör återanvändning av metadata internt och externt. Enheten ansvarar för att utforma nationell praxis på området, och att samordna detta med internationella motsvarigheter.

Enheten ansvarar för en förflyttning inom området med syfte att öka återanvändning av metadata, minska manuell hantering och utvinna metadata ur digitala resurser. Både detta och enhetens samordnande uppdrag förutsätter nära samarbete med andra verksamheter, såväl inom KB, som nationellt och internationellt.

I enhetens uppdrag ingår att säkra tillförlitliga och funktionella metadata för den svenska nationalbibliografin. Enheten har tillsammans med Enheten för monografier och seriella resurser ett särskilt ansvar för beskrivningen av svenska monografier.

Miriam Björkhem, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 47

Enheten för monografier och seriella resurser

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial (monografier). I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Enheten beskriver svenska seriella resurser, svenska och utländska monografier. Funktionerna för ISBN respektive ISSN finns på enheten. Enheten ansvarar för kompletterande förvärv till KB:s samlingar, i form av utländsk forskningslitteratur och Suecana, både tryckt och digitalt, inklusive referenslitteratur, samt beskrivning av den.

Marika Holmblad, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 24

Enheten för radio, tv och fonogram

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial av radio, tv, musik, ljudböcker samt taltidningar inklusive utgivningsbevakning och kompletterande insamling. Enheten ansvarar för beskrivningen av material inom sitt område, samt utför kvalitetssäkring och berikning av inkommande metadata.

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning av formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Inom enhetens ansvarsområde ingår förvaltning av nuvarande katalogiseringsverktyg för audiovisuellt material.

Erica Bäckström, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 24

Enheten för vardagstryck, press, kartor och bilder

Enheten har ett myndighetsutövande uppdrag genom att ansvara för aktiv insamling av fysiskt och digitalt pliktmaterial (dagstidningar, tidskrifter, kartor, bilder och vardagstryck), samt bidrar till beskrivning av vissa materialtyper.

I enhetens ansvar ingår omvärldsbevakning med fokus på formatförändringar och publiceringssätt samt framtagning av strategier för kompletterande insamling inom området.

Enheten bidrar till att driva utveckling som leder till insamling och återanvändning av metadata liksom högre grad av automatisering.

Henrik Bylund, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 73

Avdelningen för utvecklingsstöd och kommunikation

Avdelningen ansvarar för överblick över och stöd till strategisk utveckling av KB:s verksamheter.

I ansvarsområdet ingår att utifrån ett myndighetsövergripande perspektiv bereda hur KB:s mål och vision kan omsättas till en färdplan, KB:s verksamhetsplan, samt att ge underlag för prioriteringar. Avdelningen har övergripande ansvar för planerings- och uppföljningsprocessen samt modeller kopplade till detta I uppdraget ingår departementskontakter, remissamordning samt ansvar för årsredovisning och budgetunderlag. Avdelningen ansvarar vidare för att skapa goda förutsättningar för myndighetens projekt- och utredningsverksamhet. I uppdraget ingår även intern och extern kommunikation samt funktionen som officiell statistikmyndighet.

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 42

Enheten för utvecklingsstöd

Enheten samordnar och stödjer avdelningarnas verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten ger stöd i såväl metoder och verktyg som i process och modell i syfte att stärka organisationens lärande, förmåga till prioriteringar samt möjligheter till samverkan. Enheten leder KB:s övergripande verksamhetsplanering, årsredovisning och budgetunderlag.

Anna Simonsson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 23

Enheten för kommunikation

Enheten har ett övergripande ansvar för KB:s kommunikation. Det omfattar interna och externa webbplatser, sociala medier, press- och medieaktiviteter, myndighetens visuella identitet samt utformning av material. I uppdraget ingår att driva på, stödja och vara rådgivande i kommunikationsfrågor inom hela KB.

Lotta Serning, kommunikationschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 21

Avdelningen för samlingsförmedling och KB-labb

Avdelningen är tillfällig och gäller till och med 31 augusti 2022. Den består av de två enheterna KB-labb och Samlingsförmedling.

Eva-Lis Green, tillförordnad avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 24

Enheten för samlingsförmedling

Enheten ansvarar för att stödja och stimulera till användning av KB:s samlingar genom visningar, studiebesök, pedagogisk verksamhet, utställningar och programverksamhet. Enheten samordnar också andra linjens användarmöte. I det ingår ansvar för att säkra rätt samlingskompetens i dessa verksamheter.

I ansvarsområdet ingår verksamhetsansvar för tjänster för digitalt tillgängliggörande, samt hantering av avtalslicenser. Enheten arbetar forskningsstödjande, och bidrar till KB:s FoU-arbete i projekt och beredning. Samordningen av KB:s forskningsråd ligger på enhetens ansvar, liksom ett särskilt expertansvar för handskrifter och personarkiv i donationsprocessen. Enheten ansvarar även för arbetet med antikvariska förvärv, fundraising, handläggning av utställningslån, utförselärenden samt KB:s egen publiceringsverksamhet (ACTA).

Katinka Ahlbom, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 42

KB-labb

KB-labb är en infrastruktur för datadriven forskning och utveckling med utgångspunkt i KB:s samlingar. KB-labb ansvarar för att stödja forskning på stora datamängder genom att förmedla metodstöd, beräkningsresurser samt tillgång till KB:s samlingar i form av dataset.

Målgruppen är främst verksamma inom högre utbildning och forskning.
Vidare svarar KB-labb för att ta fram samlingsbaserade modeller för generell användning såväl inom olika forskningsfält som inom breda samhällsområden. Därvid bidrar KB-labb till samhällsnytta inom såväl offentlig som privat sektor. KB-labb stödjer även intern verksamhetsutveckling främst inom metadata- och digitaliseringsområdet. KB-labb samverkar nationellt och internationellt med relevanta labbmiljöer inom främst digital humaniora, artificiell intelligens, beräkningsteknik och maskininlärning.

Love Börjeson, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 48

 

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för att skapa förutsättningar för myndighetens verksamhet genom att tillhandahålla effektiva och relevanta stödprocesser. I ansvarsområdet ingår HR, ekonomi, säkerhet, lokalförsörjning, internservice och administrativt stöd, miljö- och hållbarhet, juridik, upphandling samt myndighetsarkiv och ärendehantering.

Anna Runeberg, avdelningschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 08

Enheten för HR

Enheten ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp myndighetens personalpolitik, inklusive samordning och utveckling av processer inom HR såsom arbetsgivarpolitik, lönebildning, ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förhandlingar och organisationsutveckling.

Joanna Kielska, tf enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 01

Enheten för ekonomi och upphandling

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s ekonomistyrning såsom budget, ekonomiska prognoser och ekonomiredovisning. Enheten ansvarar också för ekonomiadministration samt förvaltningsfrågor och redovisning av fonder knutna till KB. Vidare ansvarar enheten för upphandlingar, avtalsförvaltning och övergripande inköpssamordning.

Tony Szabo, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 85

Enheten för säkerhet och juridik

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s ledningssystem för säkerhet. I ledningssystemet ingår regelskrivning om säkerhetsskydd, informationssäkerhet, dataskydd, fysiskt skydd, risk- och incidenthantering, personskydd samt kris- och kontinuitetshantering.

Vidare ansvarar enheten för KB:s dokument- och ärendehantering samt för myndighetsarkivet. Enheten tillhandahåller också juridiskt stöd, samordnar GDPR-frågor, samt hanterar visselblåsarärenden.

Anders Bessier, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 64

Enheten för fastigheter och internservice

Enheten ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla KB:s lokaler och kontorsarbetsplatser. I detta ansvar ingår hyresförhandlingar och kontakter med tillhörande entreprenader. Vidare utför enheten internservice och ansvarar för KB:s miljö- och hållbarhetsfrågor.

Peter Suominen, enhetschef
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 71

Lediga jobb

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

Se lediga jobb och mer om arbetsplatsen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?