Mål och färdplan

KB har omsatt sitt uppdrag från instruktion, regleringsbrev med mera genom att formulera en färdplan.

Färdplanen visar en gemensam riktning för verksamheten och dess övergripande prioriteringar. Den är en utgångspunkt för löpande uppföljning, prioritering och planering av verksamheten.

Här finns en kortfattad beskrivning av vad som ingår i KB:s färdplan. För att ta del av hela – ladda ner den från sidans relaterade dokument!

Färdplanens innehåll

 • Syften för våra tre verksamhetsområden
 • Verksamheten 2024–2026:
  Löpande verksamhet: vad vi gör, för vem och varför
  Förflyttningsområden: vad vi gör, för vem och varför
 • Tre regeringsuppdrag
 • Externfinansierade projekt

KB:s verksamhetsområden

KB har tre verksamhetsområden i enlighet med instruktionen:

 • Nationalbibliotekets samlingar
  KB samlar in, bevarar och tillhandahåller Sveriges publicerade kulturarv så att forskare och allmänheten har tillgång till detta.

 • Det allmänna biblioteksväsendet
  KB har nationell överblick över biblioteksväsendet, främjar samverkan samt stöder och utvecklar nationella bibliotekstjänster så att allmänheten har likvärdig tillgång till landets samlade biblioteksresurser.

 • Vetenskapliga publikationer
  KB samordnar och främjar samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer så att forskning sprids och används.

Gå till KB:s instruktion Länk till annan webbplats.

Verksamhetens mål 2024–2026

Färdplanen är treårig och rullande, vilket innebär att den kommer att uppdateras varje år med nästkommande treårsperiod. Den följer KB:s instruktion och delas in i sju områden:

Nationalbibliotekets samlingar

1. Samla in
KB:s samlingsbyggande utgår från tydliga prioriteringar – vår insamling av medier speglar dagens medielandskap.

2. Beskriva
KB:s samlingar är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt utifrån användarnas behov.

3. Bevara
KB har en hållbar infrastruktur för bevarande i syfte att säkra den långsiktiga tillgängligheten till samlingarna.

4. Tillhandahålla
KB:s samlingar är tillgängliga både på och utanför KB via ändamålsenliga tjänster.

Vetenskapliga publikationer

5. Främja öppen tillgång och möjliggöra utvärdering av vetenskapliga publikationer
KB bidrar i samverkan till övergången till ett öppet vetenskapssystem.

Det allmänna biblioteksväsendet

6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet
KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan med det allmänna biblioteksväsendet.

Skapa förutsättningar för verksamheten

7. Skapa förutsättningar för verksamheten
KB:s verksamhet är effektiv, hållbar och säker samt har ett högt förtroende från uppdragsgivare och övriga målgrupper.

Löpande verksamhet och förflyttningsområden

I färdplanen delas beskrivningen av verksamheten upp i löpande verksamhet och förflyttningsområden.

 • Löpande verksamhet: Med löpande verksamhet avses KB:s dagliga verksamhet och de ständiga förbättringar som genomförs inom den.

 • Förflyttningsområden: Ett förflyttningsområde är en beskrivning av en strategiskt viktig och prioriterad utveckling av verksamheten som behöver ske under en längre bestämd tidsperiod för att uppnå KB:s övergripande mål

Regeringsuppdrag

I Färdplan 2024–2026 lyfts tre regeringsuppdrag upp:

 • Nationella minoriteters bibliotek
 • Stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet
 • Utvecklingsuppdrag skolbiblioteksstatistik

Externfinansierade projekt

I färdplanen presenteras också de externfinansierade projekt som KB deltar i under 2024–2026.

Vi deltar bland annat i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Några av dessa projekt kan du läsa om på sidan Pågående projekt.

Relaterat innehåll

arbetet på kb

Ett bibliotek – många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som ska samverka med andra bibliotek. Det gör vi och mycket mer.

Läs om vad vi gör
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?