Öppen vetenskap

KB har flera uppdrag från regeringen som är relaterade till framväxten av ett öppet vetenskapssystem. Det handlar dels om kartläggningar och analyser av delar i ett sådant system, men också om framtagandet av övergripande nationella riktlinjer. Uppdragen görs i bred samverkan och dialog med berörda aktörer.

Öppen vetenskap syftar till att göra forskningsprocessen mer öppen och inkluderande. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället. Det handlar om att göra forskningen transparent, tillgänglig och återanvändbar.

Öppen vetenskap innefattar bland annat:

  • Öppen tillgång – att vetenskapliga resultat ska vara tillgängliga och återanvändbara för alla (open access)
  • Öppna data – att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt och återanvändbart för alla (open research data)
  • Öppna lärresurser – att utbildnings- och undervisningsmaterial fritt delas och återanvänds (open educational resources)
  • Medborgarforskning – att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt eller olika delar av forskningsprocessen (citizen science)

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Detta innebär att identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. I arbetet kommer KB att inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet, liksom att ta till vara kunskap och erfarenheter hos lärosäten och andra berörda myndigheter och organisationer.

Att utveckla effektiva nationella riktlinjer är också en viktig rekommenderad åtgärd i Unescos rekommendation om öppen vetenskap från 2021, och var en av rekommendationerna i KB:s senaste redovisning av sitt samordningsuppdrag Länk till annan webbplats. om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Öppna lärresurser

Med öppna lärresurser avses pedagogiskt material som är fritt tillgängligt på internet med en öppen licens (exempelvis en creative commons-licens).

Kartläggningen av öppna lärresurser kommer delvis utgöras av enkäter till biblioteken vid universitet och högskolor i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Ytterligare en enkät kommer att ställas till programansvariga vid universitet och högskolor om hur de använder öppna lärresurser. Genom dialog och workshoppar med företrädare för den regionala biblioteksverksamheten och i olika fokusgrupper siktar vi också på att kartlägga användningen av öppna lärresurser inom biblioteksväsendet mer generellt.

Uppdraget att kartlägga och analysera de öppna lärresurserna har redovisats i oktober 2022.

Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

Med allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen avses dels det som brukar kallas för medborgarforskning (eng. citizen science), dels andra samverkansformer där allmänheten har betydelse för eller inflytande över forskning.

Under kartläggningen av allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen samarbetar KB med Vetenskap & allmänhet (VA). VA är en ideell förening med syfte att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare, och har bland annat medverkat i arbetet med att ta fram portalen Medborgarforskning.se Länk till annan webbplats..

Uppdraget att kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen har redovisats i januari 2023.

Samarbete inom uppdraget

Uppdraget om öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen görs i dialog med utpekade organisationer såsom Statens skolverk, universitet och högskolor genom SUHF, Riksantikvarieämbetet, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet. Även andra berörda myndigheter och organisationer som exempelvis Sveriges Förenade Studentkårer och Wikimedia kommer att engageras.

Dessa uppdrag kompletterar KB:s permanenta uppdrag att samordna, följa upp och främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Tipsa KB!

Är du själv delaktig i något projekt med koppling till öppen vetenskap? Tveka inte att kontakta oss för tips och inspel på: openaccess@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?