Om öppen vetenskap

Öppen vetenskap syftar till att göra forskningen öppen, inkluderande och användbar. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat och processer komma till nytta och användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället.

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som inbegriper flera delar som syftar till att göra forskningen öppen och tillgänglig för fler, både inom forskarsamhället och utanför.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Den 15 januari 2024 redovisade KB regeringsuppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I uppdraget ingick att identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning.

Under arbetet med riktlinjerna förde KB dialog med och inhämtade kunskap och underlag från Vetenskapsrådet, universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och organisationer. Bland annat inrättades en referensgrupp för att fördjupa och förankra uppdraget.

Områden inom öppen vetenskap:

  • Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – att vetenskapliga publikationer ska vara tillgängliga och återanvändbara för alla
  • Öppna tillgång till forskningsdata – att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt och återanvändbart för alla
  • Öppna forskningsmetoder – att hela arbetsflödet inom forskningen beskrivs och tillgängliggörs
  • Öppna lärresurser – att utbildnings- och undervisningsmaterial fritt delas och återanvänds
  • Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen – att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt eller olika delar av forskningsprocessen
  • Infrastrukturer som stödjer öppen vetenskap – system och tjänster som används för att tillgängliggöra bland annat forskningsresultat, forskningsdata och öppna lärresurser
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?