Kalendrar, korrespondens och knytblusar

Till den långa listan med namn vars personarkiv bevaras på KB fogar vi nu ett namn som är välbekant för många. En modeintresserad professor, essäist och ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Färgfotografi av en ung kvinna med page-frisyr i profil.

Sara Danius fotograferad av Stefan Jonsson ©. Bilden är beskuren. Signum: HS Acc.2020:35:7:1

Personarkiv på KB

På KB har vi förmånen att förvalta personarkiv efter flera av Sveriges mest centrala kulturgestalter: Astrid Lindgren, August Strindberg, Dag Hammarskjöld, Selma Lagerlöf, Birgit Nilsson, Vilhelm Moberg, Ellen Key. Listan kan göras lång.

Personarkiven är inte bara en viktig källa till kunskap om arkivbildarna, deras verksamhet och den samtid de levde i. Personarkiven kan även hjälpa forskningen att sätta personens livsgärning i en bredare kontext, till exempel i relation till de publicerade verk som kommer in till KB i form av pliktexemplar.

KB köper emellanåt in enskilda manuskript eller brev på auktion men majoriteten av personarkiven kommer in via donationserbjudanden. Donatorerna är ofta efterlevande familj eller bekanta, privata samlare, andra institutioner eller arkivbildaren själv.

Alla erbjudanden som som kommer in till KB är intressanta, men på KB fokuserar vi främst på arkivbildare av riksintresse som varit verksamma på den kulturella scenen. De senaste åren har KB exempelvis tagit emot efterlämnade papper från Cornelis Vreeswijk Länk till annan webbplats., Gunilla Bergström Länk till annan webbplats., Tomas Tranströmer Länk till annan webbplats., Robert Broberg Länk till annan webbplats. och Sven Lindqvist Länk till annan webbplats..

Hinder på vägen

På KB försöker vi ta hand om samlingar så snabbt som möjligt efter att de kommit in till biblioteket, så att de blir sökbara och tillgängliga för forskning. Det kan dock finnas flera olika skäl till varför en samling inte är tillgänglig.

Uppordning och katalogisering av en samling kan ta allt från en halvtimme till ett år beroende på samlingens storlek, hur väl ordnad samlingen var när den kom in till KB och hur detaljerad man behöver vara vid uppordningen. Det sistnämnda beror bland annat på hur efterfrågad samlingen förväntas bli.

Det kan också finnas särskilda juridiska, etiska och integritetsmässiga aspekter som påverkar tillgängligheten. Grundprincipen är att samlingarna ska vara så fritt åtkomliga som möjligt, men man måste också ta hänsyn till arkivbildaren och andra personer som kan förekomma i samlingen. KB tar över ägandet av materialet och därmed ansvaret för att förvalta och tillgängliggöra dessa personarkiv, men det är samtidigt viktigt att donatorn och KB upprättar en överenskommelse om villkoren för åtkomst av materialet.

Det kan finnas material i arkivet som berörda personer upplever som känsligt av olika skäl, och det kan då vara lämpligt att begränsa tillgängligheten genom att sätta tillståndskrav eller spärra delar av samlingen helt under ett bestämt antal år. Förutom de villkor som avtalas med donatorn skyddas samlingens innehåll och förekommande personer av upphovsrätten och GDPR.

Materialet kan även vara oåtkomligt av bevarandeskäl om det är väldigt gammalt, ömtåligt eller skadat. Om det finns en faksimil eller en digitisering hänvisas man till dessa, om man har särskilda skäl för att ändå få tillgång till originalet får man i så fall ansöka om specialtillstånd för forskningsändamål.

Speciella omständigheter

Ett personarkiv som nyligen gjorts sökbart och tillgängligt med särskilda villkor är samlingen efter professorn, essäisten och Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius (1962–2019). Samlingen donerades till KB 2020.

Anledningen till att samlingen inte blivit tillgänglig förrän nu beror i huvudsak på Covid 19-pandemin. KB:s personal var då i stor utsträckning tvungen att arbeta hemifrån. Vi kunde därmed inte lägga lika mycket tid på uppordning som vanligt då samlingarna inte får lämna biblioteksbyggnaden, vi kunde helt enkelt inte ta med oss samlingarna hem och arbeta med dem där.

Det var även viktigt att gå igenom hela samlingen noggrant i samband med uppordningen för att få en bättre bild av innehållet. Därefter kunde KB tillsammans med donatorn komma överens om lämpliga villkor för åtkomst. Arkivbeskrivningen, alltså innehållsförteckningen över samlingen, inklusive villkor för åtkomst hittar du i Arken, KB:s söktjänst för enskilda arkiv och samlingar.

Privat, akademiskt och offentligt

Sara Danius samling omfattar 14 hyllmeter med 189 arkivkapslar och arkivlådor. Den största delen utgörs av arbetsmaterial, korrespondens och referensmaterial från hennes långa akademiska karriär som forskarstudent, forskare, professor och lärare på flera högskolor och universitet.

Bild av ett hyllplan med fyllt med grå arkivkapslar.

Handlingar från Sara Danius akademiska karriär, "U/F/U” på kapslarna står för Utbildning/forskning/undervisning

Danius tid som ständig sekreterare i Svenska Akademien har givetvis lämnat spår. Samlingen speglar även hennes verksamhet i Nobelstiftelsen, hennes roll i Dramatens styrelse och hennes intresse för mode och fotografi.

Samlingen innehåller personligt material från Danius barndom, ungdom och vuxenliv i form av brevväxlingar, dagböcker och så kallad biographica. Diverse handlingar som har koppling till arkivbildarens privata liv såsom diplom, intyg, almanackor med mera.

Observera att tillstånd krävs för att ta del av samlingen och att delar av den är helt spärrade under ett bestämt antal år.

Brevsviten utgörs till stor del av brev till och från Danius från familj, bekanta, kollegor och beundrare samt ämnesordnade brev från olika delar av hennes liv – däribland från Svenska Akademien och Nobelstiftelsen, från hennes akademiska karriär och hennes sommarprogram i P1 2013.

Två hyllplan fulla med grå arkivkapslar.

Arkivkapslar med brev och manuskript

Manuskripten är till Danius egna publicerade verk och har formen av talmanus till olika föreläsningar och föredrag. Samlingen innehåller även en relativt stor svit med dagböcker från 1976–2019. Delar av dessa är spärrade ett antal år.

Samlingen innehåller också en svit med pressklipp (både hela tidningar och urklipp), som likt de flesta pressklippssviter innehåller både artiklar skrivna av och om personen. På KB är vi i regel restriktiva med att ta emot pressklipp eftersom alla svenska publikationer redan kommer in via plikten, men det förekommer undantag från denna princip.

Digitalt material

Samlingen omfattar en relativt stor mängd digitalt material som kommit in på olika så kallade portabla databärare: externa hårddiskar, floppy-disketter, CD-ROM-skivor, USB-stickor och persondatorer med mera. De olika bärarna innehåller bland annat e-post, sms, textutkast och manuskript, fotografier, jobbdokument – och givetvis några bilder på knytblusar.

Färgfotografi av tre små travar med gamla disketter som ligger i en uppvikt arkivkapsel.

3,5 tums floppy-disketter i Sara Danius samling

På KB arbetar vi för närvarande med att ta fram rutiner för att arkivera och tillgängliggöra digitala personarkiv och annat digitalt material. Det finns dock ingen fullgod teknisk lösning för tillgängliggörande av digitala personarkiv, så det kommer att dröja innan det digitala materialet i Sara Danius samling blir tillgängligt.

Observera att delar av e-postkorrespondensen samt sms-konversationerna i samlingen är spärrade ett bestämt antal år oavhängigt den tekniska lösningen för tillgängliggörande. Villkoren för tillgång framgår av arkivbeskrivningen. Har du frågor om KB:s arbete med digitalt bevarande kan du kontakta Team Digitalt bevarande via mejl.

Tillgång till personarkiven

Om du vill beställa fram material eller har frågor om Sara Danius samling eller något av våra andra personarkiv kan du kontakta KB:s kunniga handskriftspersonal. Kom ihåg att läsa villkoren för åtkomst innan du gör en beställning, de framgår av respektive arkivbeskrivning i Arken.

Observera att beställningar ur personarkiven kan innebära fördröjd framtagning. Du får en bekräftelse från personalen när materialet finns tillgängligt i KB:s specialläsesal.

Om du vill beställa kopior eller ta bilder av material i ett personarkiv behöver du ta hänsyn till upphovsrätten. Personarkiven utgörs till stor del av opublicerat material, om materialet dessutom är upphovsrättsskyddat får du inte fotografera det på egen hand i Specialläsesalen. Om du skriver på ett avtal där du tar på dig ansvar att själv klarera rättigheterna med upphovsrättsinnehavaren går det bra att istället beställa kopior via KB:s reproservice.

Personarkiv är en ovärderlig resurs för att få ytterligare och bredare perspektiv på enskilda individers liv och gärning och den tid de levde i. Sara Danius samling och de övriga personarkiven på KB utgör därför en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. KB:s uppdrag är att samla in, beskriva och bevara detta kulturarv så att såväl dagens användare som framtida generationer kan ta del av det.