Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

I Sverige publiceras en hög andel av svensk forskning med omedelbar öppen tillgång. Men de stora, traditionella förlagens utgivning domineras fortfarande av hybridtidskrifter med en stor andel låsta artiklar.

Publicering hos förlag som enbart ger ut öppna tidskrifter utgör ett viktigt alternativ till de traditionella förlagen. Nu har de fyra forskningsfinansiärerna fattat beslut om att i ett första steg gemensamt täcka kostnaderna för publicering under 2024 och 2025 hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Målet är att så många förlag som möjligt ska omfattas av satsningen. Förhandlingar har inletts under hösten och en nyhet är att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att omfattas av avtalen. I linje med slutsatserna från EU:s ministerråd om att kostnader för vetenskaplig publicering inte ska belasta vare sig läsare eller författare bidrar finansiärerna med denna satsning till att främja ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

– Lärosätena har idag genom de transformativa avtalen i huvudsak tagit över kostnaderna för öppen publicering hos de kommersiella förlagen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp. Det är därför mycket positivt att finansiärerna enats om att finansiera artiklar hos de rent öppna förlagen. På så sätt arbetar nu lärosäten och finansiärer i Sverige gemensamt för övergången till öppen tillgång.

Om nationellt samråd kring omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering

Samrådsgruppen inrättades 2019 på initiativ från KB och består av representanter för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och de statliga forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

Läs mer om nationellt samråd kring omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering Länk till annan webbplats.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2022 var omsättningen ca 550 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..