KB följer upp skolbiblioteken i de kommunala biblioteksplanerna

Genom att undersöka landets kommunala biblioteksplaner arbetar KB sedan en tid tillbaka med att skapa en aktuell bild av skolbibliotekens plats i styrdokumenten. Det är en direkt följd av de satsningar på skolbibliotek som regeringen planerar för.

Ett par elever sitter tillsammans i ett bibliotek

Foto: Per & Per Fotograf AB

En proposition, där regeringen vill lagstifta om bemanning av skolbiblioteken skulle ha kommit redan den 4 juni enligt regeringens tidplan, men har blivit försenad. Regeringen har sedan tidigare också beslutat om ett statligt ekonomiskt bidrag för att anställa skolbibliotekarier i kommunerna från 2025.

– Det är spännande att följa utvecklingen på skolbiblioteksområdet, säger Oskar Laurin, chef på enheten för bibliotekssamverkan.

– På KB arbetar vi nu med kvantitativ analys av de kommunala biblioteksplanerna. Tidigare undersökningar har visat att skolbibliotekens plats i biblioteksplanerna inte är likvärdig över landet. Det varierar mellan kommunerna om biblioteksplanen används som styrdokument för skolbiblioteken och det utrymme som skolbiblioteken har i planerna skiljer sig åt. Därför genomför vi en nollmätning för att kunna följa utvecklingen av skolbibliotekens plats i planerna framöver, säger Oskar Laurin.

Gemensamma eller separata planer i kommunerna?

För att fördjupa kunskapen på området skolbibliotek i biblioteksplanerna genomförde KB nyligen två dialogmöten. Ett 100-tal personer deltog, främst folkbibliotekschefer, skolbibliotekssamordnare eller motsvarande, samt medarbetare i regional biblioteksverksamhet. Syftet med mötena var att utbyta kunskap om skolbiblioteken och biblioteksplanerna samt att dela erfarenheter med KB.
Deltagarna diskuterade bland annat fördelar och svårigheter med gemensamma biblioteksplaner för biblioteksverksamheterna i kommunen. En grov sammanställning av vad som kom fram under dialogmötena presenteras här:

  • Några ansåg att det är viktigt med en separat skolbiblioteksplan, medan andra framhöll fördelarna med en gemensam biblioteksplan där både folk- och skolbibliotek ingår.
  • Några deltagare menade att en gemensam plan främjar samverkan och samsyn, och i förlängningen likvärdighet.
  • När skolbiblioteken ingår i den kommunala biblioteksplanen, innebär det att skolbiblioteksfrågor lyfts till kommunfullmäktigenivå.
  • När biblioteksverksamhet finns i olika förvaltningar kan det vara svårt att få till samverkan kring planen, ansåg flera.
  • Kommunstorlek kan vara en faktor som påverkar hur man hanterar arbetet med att ta fram en plan. Det kan ibland vara lättare i mindre kommuner med kortare beslutsvägar, menade flera deltagare.

KB:s undersökning om skolbibliotek i biblioteksplanerna

Genom bibliotekslagen har KB i uppdrag att följa upp hur landets biblioteksplaner har utformats och hur de används. Regeringen har också gett KB uppgiften att ha nationell överblick över biblioteksväsendet och att främja samverkan.
Under våren har KB gjort en kvantitativ textanalys av landets alla 290 kommunala biblioteksplaner. KB har undersökt hur stor andel av dem som:

  • innehåller skrivningar om skolbibliotek och mål för skolbiblioteken
  • nämner bemanning och kompetens hos personalen på skolbiblioteket
  • innehåller skrivningar om samverkan och avtal mellan folkbibliotek och skola
  • innehåller skrivningar om integrerade bibliotek

Analysen av planerna och erfarenheterna från dialogmötena kommer att sammanställas i en gemensam rapport. KB planerar att upprepa undersökningen inom några år, för att se om det har skett en utveckling av hur skolbiblioteken tar plats i biblioteksplanerna.

Webbinarium om undersökningen i höst

Resultatet av undersökningen av biblioteksplanerna kommer att presenteras i en rapport och ett webbinarium efter sommaren. Följ Nytt från KB för att få veta när du kan ta del av dem.


Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..