Andelen öppet tillgängliga artiklar ökar stadigt

Årets statistik över öppen tillgång till vetenskapliga artiklar visar att andelen artiklar som direkt kan läsas och återanvändas av forskare och allmänhet stadigt ökar. Från 2020 till 2021 ökade andelen från 57 procent till 67 procent. Statistiken visar också på skillnader mellan de olika forskningsämnesområdena.

Andelen öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar ökar stadigt. Nära 70 procent av artiklarna som publicerades 2021 av forskare vid svenska lärosäten finns nu omedelbart öppet tillgängliga för forskare och allmänhet att läsa och återanvända. Detta är en ökning från föregående år då andelen var knappt 60 procent. Detta betyder att svensk forskning har tagit ytterligare steg på vägen mot regeringens målbild om att alla vetenskapliga publikationer ska finnas omedelbart öppet tillgängliga. Sedan förra året publicerar KB också statistiken fördelat per forskningsämnesområde och lärosäte. Det finns skillnader mellan forskningsämnesområdena, både vad gäller andelen öppet tillgängliga artiklar och vilken typ det rör sig om. Eftersom lärosätena bedriver forskning i olika omfattning inom ämnesområdena återspeglas skillnaderna mellan ämnesområdena också i lärosätesstatistiken.

Samhällsvetenskap och Humaniora och konst överraskar

Medicin och hälsovetenskap liksom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin når för 2021 en andel på 80 procent öppet tillgängliga artiklar, inklusive parallellpublicerade artiklar. Samhällsvetenskap samt Humaniora och konst är hack i häl med 75 procent öppen tillgång. Ofta lyfts dessa ämnesområden som exempel på områden där arbetet med öppen tillgång till publikationer går mer långsamt. Statistiken överraskar alltså. Båda dessa ämnesområden, men framförallt Humaniora och konst, publicerar dock ofta sina resultat på annat sätt än i artiklar så det är på sin plats att påpeka att vi inte ser hela bilden. Med det i åtanke finns det två saker att reflektera kring: form av öppen tillgång och samförfattarskap. Statistiken visar att öppet tillgängliga artiklar inom Samhällsvetenskap respektive Humaniora och konst till stor del utgörs av öppet tillgängliga artiklar som publiceras i hybridtidskrifter som kräver prenumeration men där den aktuella artikeln gjorts öppet tillgänglig via transformativa avtal eller särskild publiceringsavgift. Hälften av artiklarna är publicerade i hybridtidskrifter, vilket skiljer ut dessa ämnesområden från de övriga där drygt 30 procent utgörs av den formen. De andra ämnesområdena har också betydligt större andel av omedelbart öppet tillgängliga artiklar publicerade i tidskrifter som är helt öppet tillgängliga. Denna form framhålls ofta som mer långsiktigt hållbar än hybridformen, som kan ses som en del av en övergångsfas till ett öppet tillgängligt publiceringssystem där prenumeration för läsning inte längre kommer behövas.

Författarskap kan påverka statistiken

Inom Samhällsvetenskap och Humaniora och konst är det vanligare med färre författare till en artikel, och inte helt ovanligt att det är en ensam författare. Inom Naturvetenskap, Teknik samt Medicin och hälsovetenskap är det betydligt vanligare med många, i vissa ämnen tusentals, författare. Detta påverkar statistiken för öppen tillgång då just artiklar i hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter nu bekostas genom de transformativa avtal som lärosätena tecknar via Bibsamkonsortiet. En artikel bekostas via dessa avtal bara om korresponderande författare hör till ett svenskt lärosäte. Detta skulle kunna vara en anledning till den höga andelen öppen tillgång inom Samhällsvetenskap och Humaniora och konst - att det finns fler korresponderande författare från svenska lärosäten där.

Läs mer och ta del av KB:s statistik över öppen tillgång