Svenska kistebrev

Hur ser svenska kungafamiljen ut? Varför gifter man sig? Och hur går det egentligen för den som faller i dryckenskap? Det här är viktiga frågor som 1700– och 1800-talens kistebrev kunde svara på.

De svenska kistebreven kan med all rätt kallas för ett tidigt massmedium. De små ettbladstrycken, i regel kolorerade träsnitt, klistrades in i locket på de kistor där allmogen förvarade sina kläder och textilier. De trycktes i landsortsstäderna och spreds i stora upplagor ca 1750–1850. Spridningen underlättades av att de var väldigt billiga. På så vis kunde de köpas av bland annat drängar och pigor som tog trycken med sig när de bytte tjänst.


Eftersom kistebreven ofta bestod av både bild och text så kunde innehållet tolkas även av de som inte kunde läsa. De tidiga motiven utgjordes ofta av bibliska berättelser eller kungliga porträtt och skulle bland annat pränta in moral, god sed och vördnad för överheten.


Med andra ord fungerade kistebreven inte bara som färggranna dekorationer utan också som avsändare av viktig kunskap. Bara det viktigaste gavs utrymme; här kan du som mottagare hitta allt från hur kungligheter såg ut och klädde sig till de olyckor som drabbar den som super. Under 1800-talets mitt blev motiven efter hand mera vardagliga och berättade om hantverkare, bönder och tjänstefolk. 


Så småningom skulle kistebreven komma att bli gammalmodiga och svårtydda och de konkurrerades till sist ut av litografier och importerade färgtryck. KB:s samling innehåller cirka 900 kistebrev, varav cirka 200 i nytryck, och här ser du några exempel på de bilder som fanns i praktiskt taget alla dåtida svenska hem.

Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt av Johan Pehr Lundström i Jönköping. Prinsen på porträttet blev sedermera Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge. Hyllningstalet på vers under bilden lyder: "Carl Johan, Nordens Prins! Den ädlaste som finns Bland ädle Män. Wis, Hielte, Menniska, en Gud i farorna, en fredens Engel. – Ja, Europas wän. Dig Skandiens brödra-ätt Swor helig furste-rätt i Bores bygd. Der andas allt för dig: Allt – allt will offra sig, för Dig i fred och krig! Lef Prins! Wårt skygd!"
Foto
KB
År
1815
Signum
KoB Kistebrev 20:3
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Jönköping av N. E. Lundström. Ålderstrappan visar människans resa från födseln till döden, symboliskt välvd över en halv jordglob med karta över Europa. Varje ålder har fått en benämning och beskrivande text: 10 år. Barna-åldern, 20 år. Ynglinga-åren, 30 år. Manna-åldern, 40 år. Bästa åldern, 50 år. Medel-åldern, 60 år Ålderdomens början, 70 år. Ännu ej owerksam, 80 år. Många brådligheter, 90 år. En skröplig ålder 100 år. Den högsta åldern, följd av versen: ”Bort, werld! Från dig jag går. Mitt hopp till himlen står: Allt jordiskt jag föraktar, Jag himlen eftertraktar."
Foto
KB
År
1833
Signum
KoB Kistebrev 30:5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Jönköping av J.P. Lundström. Till vänster Jesus som sitter till bords "med tvenne Lärjungar uti Emaus", till höger ett lamm med korsfana som representerar "Jesus wårt Påska-Lam, som tog wår syndabörda med sig på roses stam"
Foto
KB
År
1849
Signum
KoB Kistebrev 11: 6
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Göteborg av Immanuel Smitt. Gustaf den III och Sofia Magdalena visar här upp den nya nationella klädedräkten, som antogs den 28 april 1778. Dräkten förekom i en gala- och en vardagsvariant för hovet, här ser vi vardagsvarianten. Syftet med dräktreformen var att förhindra lyxkonsumtion av i första hand importerade varor.
Foto
KB
År
1778
Signum
KoB Kistebrev 38: 4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Jönköping av J.P. Lundström. Texten inleds med raderna ”Will du alltid törsta; så blif drinkare: ty ju oftare och mera du dricker, desto oftare och mera törstig skall du blifwa. Will du hindra dina wänner att hjelpa dig fram i werlden; så blif drinkare: ty det skall tillintetgöra alla deras bemödanden.”
Foto
KB
År
1849
Signum
KoB Kistebrev 35: 9
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Litografi tryckt i Tyskland av Gustav Kühn. I det här kistebrevet hyllas smeden på vers för ”Hvad vore lifoet utan smed i kriget och i freden?”. Både ryttaren och bonden är beroende av smeden och undan går det ”Bum, bum, bum!” Efter en hård dags jobb är smeden värd ett gott glas öl ”Ty flit och äsja gör’en varm och het. Som hvar och en kan veta.”
Foto
KB
År
1800-talet
Signum
KoB Kistebrev 81:6
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Litografi med okänt upphov. Det är lätt att låta fantasin skena när man ser detta kistebrev. Hos vem har den hängt? Vilken var favoritversen? Kanske: ”Lilla dufva, mig förljufva.” eller ”Ack göm den blick, Du af mig fick.” Har någon gett den till sin käresta? Eller kanske som bröllopsgåva till de nygifta? ”Två ömma makar, de allt försakar.” Här finns ett visdomsord för livets alla stunder. ”Musik og sång, din lefnad lång.”, ”O! ungdom stanna qvar, ty dig jag sällast har.” Och slutligen ”Nu ljuder sången, för sista gången.”
Foto
KB
År
1800-talet
Signum
KoB Kistebrev 81:2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av P. A. Huldberg. Det går hett till Älskogs-trädet! Där är nio herrar uppflugna och nedanför försöker flera damer att få ner dem, bland annat genom att knuffa med långa pinnar. Två håller på att såga ner hela trädet. En dam tycks ha lyckats med sitt företag då hon promenerar iväg med en herre, arm i arm. Den tvåspaltiga versen under bilden inleds med: ”Skulle jag gå sta å fria...”
Foto
KB
År
1852
Signum
KoB Kistebrev 52:16
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av P. A. Huldberg. Ännu ett porträtt av Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge, denna gång på sin dödsbädd den 3 mars 1844.
Foto
KB
År
1840-talet
Signum
KoB Kistebrev 53: 32
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Varberg av L. Gullbrannsson. I detta kistebrev ägnat till nygifta lyder skriften: ”Gud! Wälsigna dessa hjertan, helga dessa wänners band, och i glädjen som i smärtan, hägna dem med fadershand. Bästa skatt i deras bo, mödans lön och hwilans ro, blifwe kärlek, dygd och tro."
Foto
KB
År
1847
Signum
KoB Kistebrev 45:12
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt med okänt upphov. Versen under bilden lyder: ”Trulla, Bengta jämte Mali gjorde alla tre rätt gali då de i sin ungdoms tid wackra tilbud ej tog wid. Nu de gått ur jungfru buren och mot skröpliga naturen söka bot i tobaks kuren leda sorgligt swarta tjuren.”
Foto
KB
År
1800-talet
Signum
KoB Kistebrev 49: 7
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt med okänt upphov. Så här lyder versen under bilden: ”Trus, Bengt och Olle giorde alla tri rett stolligt då de i sin ungdoms dar ogin emot flickor war. Nu ha de blifwit gamla menn ei heller warit gifta än och dras nu med en enwis bock som lyder warken lock el pock”
Foto
KB
År
1800-talet
Signum
KoB Kistebrev 49: 8
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av P. A. Huldberg. Texten om Gubbqwarnen inleds: ”Bräckliga gubbar! Fort, skynden er alla! Jag mot contant ger er unga på nytt, ty jag tillbaks med min trollqwarn kan kalla ungdomens fägring, som redan er flytt.” Texten om ”Käringqwarnen” inleds: ”Skröpliga gummor! Så högljudt en klagen! Äfwen för eder en trollqvarn jag har. Derföre skynden att fånga behagen, hwilka er prydde i blomstringens da’r.”
Foto
KB
År
1852
Signum
KoB Kistebrev 55: 16
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Norrbro, Stockholm av Fredric Huldberg. Text över bilden: ”Bilder ur Evangl. Missionsföreningen”. Text under bilden: ”O store Gud vi lofve dig himmel och jord med helig tunga Cherubim och Serafim dig lofsjunga: helig är Gud, helig är Gud. Herran Sebaoth”. Cherumbim syftar sannolikt till Kerub och Serafim till Serafer. Seraferna är i den kristna traditionen de högsta änglarna, keruberna stod näst högst i ordningen av änglar och beskrivs som en blandning av djur- och människogestalt.
Foto
KB
År
1800-talet
Signum
KoB Kistebrev 64: 12
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av Peter Lorens Hoffbro. Eric Brahe (1722–1756) var svensk greve, överste och lantmarskalk. Han avrättades endast 33 år gammal efter att ha varit delaktig i ett misslyckat kuppförsök år 1756 med syfte att återinföra monarkins politiska makt. Kuppen planlades av drottning Lovisa Ulrika, gift med kung Adolf Fredrik. Så här lyder versen under bilden: Ach hvem war den som här wardt död? Et ädelt blod, hel frisk och röd. O! ungdom! det betrachta: hwart steg wi döden närmer gå En ung dör förr än mången grå, du går för fort; men han helt sachta.
Foto
KB
År
ca 1756–1759
Signum
KoB Sv. P. Brahe 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Växjö av J.P. Lönngren. Texten lyder: "Denna tafla föreställer Norrköpings.s. k. Sqwaller-Torg, hwarest twenne pigor träffades, som blifwit utskickade af sitt herrskap för att upphandla den ena färsk Fisk, den andra Wildt till Middags-Måltiden. Då de nu sålunda råkades, kunde de icke underlåta att gifwa sig i samtal med hwarandra; hwarföre de glömde sitt ärende och blefwo så inbegripne i sqwallrande, att flera timmar förflöto; under tiden kom en hund och spisade af hwad som den ena hade i sin korg, utan att någondera af dem blev det warse. Händelsewis bodde en Skomakare midt emot, wid namn Tjenstaktig, hwilken länge sedt och hört deras sqwallrande, han utbar en stol och beder Jungfruerna sätta sig; hwarföre de blefwo flate, slutade samtalet och sprungo sin wäg."
Foto
KB
År
1846
Signum
KoB Kistebrev 46: 4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Lund av Nils Petter Lundberg. Fullständig titel: "Den stedsevarande gudeliga hus-klockan eller gudeliga betraktelser öfwer wår herres och frälsares Jesus Christi tjugofyra lidelses timmar, från Skärtorsdags afton till Långfredags afton." Texten runt klockan skildrar Jesus lidande, från korsfästelsen till graven.
Foto
KB
År
1847
Signum
KoB Kistebrev 42: 10
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Träsnitt tryckt i Gävle av Ernst Peter Sundqvist. Fullständig titel: "Döden, går här ett åldrigt fruntimmer til mötes; men salige äro de, som i herranom dö; ty de få del i den första upståndelsen"
Foto
KB
År
1800
Signum
KoB Kistebrev 37: 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av Lars Wennberg. I kistebrevet om Konung Gustaf den I – mer känd som Gustav Vasa – kan man läsa att han föddes den 12 maj 1490, alltså inte helt korrekt eftersom man idag uppskattar året till 1496 (dock inte helt fastställt). Även dödsdagen har avsändaren fått om bakfoten då det ska vara den 19 september 1560 snarare än den 29:e. I övrigt finns en kort sammanfattning av Gustav Vasas liv; studier, karriär och missöden och hur han slutligen blir konung av Sverige. Vi får också veta att detta exemplar, som tryckts på egen bekostnad, kostar 3 schilling att köpa.
Foto
KB
År
1782
Signum
KoB Kistebrev 43:16
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Stockholm av P.A. Huldberg. Detta kistebrev består av tolv mindre bilder som visar olika jaktscener. Här jagas allt ifrån hjort och björn till kanin och sjöfågel.
Foto
KB
År
mellan 1800 och 1870
Signum
KoB Kistebrev 52: 17
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagt träsnitt tryckt i Nyköping av okänd utgivare. Porträtt av Gustav III med en dikt som inleds "Här skåda nu en Gustafs bild, som Swer'ge för sin konung wördar" och avslutas med en strof som inleds "Bewara honom himlen blid, han länge frid och lycka njute!" Riktigt så slutade ju inte historien, nitton år senare sköts kungen ihjäl på maskeradbalen...
Foto
KB
År
1773
Signum
KoB Kistebrev 62: 8
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN