KB får i uppdrag att bilda natio­nellt råd för skydd av kultur­arv

Regeringen ger KB, tillsammans med flera myndigheter, i uppdrag att bilda ett nationellt råd för kulturarvsskydd. Rådet ska bidra till beredskapsplanering för skydd av kulturarvs­samlingar och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer.

Hyllor i ett magasin med videofilmer och cd-skivor.

Ett av KB:s underjordiska magasin, med videofilmer och cd-skivor.

Det nationella rådet ska vara ett forum för samverkan och utbyte av kunskap och erfarenheter. Syftet är också att väga samman och prioritera behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige. Arbetet i rådet ska i ett första skede pågå till och med den 28 februari 2027.

I rådet ska cheferna för KB, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk ingå. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet. Riksantikvarieämbetet ska vara sammankallande.

– Beredskapsplaneringen för skydd av kulturarv vid höjd beredskap och krig i Sverige har tyvärr varit vilande under en längre tid. Medvetenheten om behoven är stora, men kulturverksamheterna har kommit olika långt, säger kulturminister Parisa Liljestrand i regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Biblioteken centrala i oroliga tider

Riksbibliotekarie Karin Grönvall välkomnar regeringens beslut:

– Vi är självklart positiva till att regeringen satsar på en samordnad beredskap till skydd för kulturarvet. Det här är en fråga som har aktualiserats och står högt på KB:s dagordning. I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central. Möjligheten att, såväl nu som i framtiden, ta del av både historiska och nutida oförvanskade källor är en demokratisk rättighet. Den är mer angelägen än någonsin att värna.

Skydda det digitala kulturarvet

Ökade hot i form av cyberattacker framhäver också behovet av att skydda det digitala material som KB och andra kulturarvsmyndigheter förvaltar.

– Den traditionella bilden är att kulturarv består av fysiska medier och föremål. I dagsläget samlar vi in stora mängder digitalt material och digitaliserar dessutom våra fysiska samlingar för att öka tillgängligheten. Det kräver en omfattande lagringskapacitet och hög it-säkerhet. Frågan om skyddet av det digitala kulturarvet är oerhört viktig att ha med i ett framtida nationellt råd, säger Karin Grönvall.

Beredskap i årets budgetunderlag

Även i årets budgetunderlag till regeringen lyfter KB frågan om beredskap. Myndigheten betonar att det behövs mer medel för att kunna rekrytera rätt expertkompetens, samt för att stärka cybersäkerheten och därmed minimera risken för intrång i det digitala kulturarvet.

Bakgrund: Ett nationellt kulturskyddsråd

Situationen i Ukraina har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap på kulturområdet. I rapporten "Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans" Länk till annan webbplats. (2022) konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att kultursektorns deltagande i planeringen för det civila försvaret är underutvecklat.

Rapporten lyfter bland annat behovet av att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.