600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

En person sitter framför utrustning för digitalisering på ett skrivbord. Bredvid utrustningen syns två skärmar som visar inskannade sidor av gammalt tryck.

Foto: Lars Ilshammar

Målet är att digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket med gemensamma insatser. Det innebär att samtliga böcker, tidningar, tidskrifter, läromedel och rapporter som getts ut i Sverige ska finnas digitalt tillgängliga*.

– Forskningen och allmänheten efterfrågar allt mer digitaliserat material. Genom att våra sex bibliotek nu samverkar säkerställer vi att vi utnyttjar våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt vilket ökar farten i digitaliseringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

I första fasen digitaliseras material som är katalogiserat och fritt från upphovsrätt. Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material och okatalogiserat äldre tryck. Arbetet kommer att genomföras i delprojekt under längre tid.

Kompetens och teknik finns redan i dag på biblioteken, men samordningen behöver ökas och nya ekonomiska resurser för massdigitalisering behöver tillföras.

Digitaliseringsarbetet ska ledas och samordnas av en styrgrupp, som ansvarar för att gemensamma strategier, standarder och rekommendationer tas fram. Styrgruppen inrättar i sin tur arbetsgrupper för olika ändamål.

* Även fler materialtyper räknas till det samlade svenska trycket, som avser sådant som traditionellt katalogiseras inom biblioteken. Det som kallas vardagstryck (bruksanvisningar, reklamblad, tipskuponger etc) ingår visserligen i den svenska tryckproduktionen men kommer inte att vara en prioriterad del av projektet.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av:

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lars Ilshammar, bitr. riksbibliotekarie
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitet
Eva Nylander, t.f. överbibliotekarie, Lunds universitet
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet
Mikael Sjögren, överbibliotekarie, Umeå universitet
Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Ladda ner dokumentet

Mer information

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
karin.gronvall@kb.se
070-007 36 00

Lars Ilshammar, bitr. riksbibliotekarie
lars.ilshammar@kb.se
070-007 33 69