fullskärmsbild

Ny instruktion för KB

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen om en ny instruktion för KB. Instruktionen börjar gälla från den 1 mars 2018.

En allé täckt av snö som leder fram till en stor, gul byggnad.

KB i Humlegården, Stockholm.

Bakgrunden är att Utbildningsdepartementet och hela regeringen genomför en generell översyn av alla myndigheters instruktioner och regleringsbrev mot bakgrund av arbetet med tillitsbaserad styrning i staten.

Ändringarna innebär att det i instruktionen införs en ny portalparagraf av vilken det framgår att KB är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

Hänvisningar till uppgifter som finns reglerade på annan plats, t.ex. pliktinsamlingen, tas bort från instruktionen. Texten är dessutom mer teknikneutral.

Regeringens pressmeddelande hittar du här Länk till annan webbplats..

KB:s instruktion från 1 Mars 2018

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

2 § Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter.

3 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § Bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.