Nationell biblioteksstrategi

Den nationella biblioteksstrategin syftar till att stärka det svenska biblioteksväsendet. I förlängningen handlar det om att öka tillgången till litteratur och information för alla, i enlighet med bibliotekslagen.

Med den nationella biblioteksstrategin tar regeringen ett samlat grepp om den statliga nivåns arbete. Kungliga biblioteket (KB) är en av flera myndigheter med nationella uppdrag på biblioteksområdet – övriga är Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Skolverket.

Strategin ger en överblick över de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag och de utvecklingsbehov som finns. Regeringen identifierar att följande tre fokusområden är viktiga för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling:

  • ett biblioteksväsende som är tillgängligt och relevant för alla
  • ett biblioteksväsende som bidrar till och följer samhällets utveckling
  • en välfungerande nationell infrastruktur för biblioteksväsendet.
Exteriör bild på biblioteksbyggnad, med skylten "Bibliotek". En rullstolsramp leder upp till entrén.

Biblioteket i Venjan, Dalarna. Foto: Hilla Aspman

Regeringens uppdrag till KB

För att utveckla infrastrukturen har regeringen gett KB i uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Enligt regeringsuppdraget ska KB också bidra till den långsiktiga utvecklingen av vissa nationella digitala tjänster för prioriterade målgrupper, till exempel det digitala biblioteket Världens bibliotek och läsappen Bläddra. Enligt uppdraget bör KB verka för att befintliga digitala bibliotekstjänster kan samlas och konsolideras samt löpande utvecklas.

KB ska delredovisa uppdraget till regeringen den 1 september 2023 och slutredovisa den 1 december 2024.

Så stärker vi samverkan

Tillsammans med Kulturrådet, MTM och Skolverket har KB tittat på de fyra myndigheternas olika uppdrag på biblioteksområdet och har konstaterat att det finns ett antal områden där uppdragen delvis överlappar. Myndigheterna kommer att fortsätta undersöka hur verksamheter och uppdrag relaterar till varandra.

En annan viktig del i arbetet med att stärka den nationella samverkan är dialog med de olika delarna av bibliotekssektorn. KB genomför bland annat intervjuer med regionerna, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och specialbiblioteken, och följer den kartläggning av folkbibliotekens behov som Kulturrådet genomför.

Bakgrund till regeringens biblioteksstrategi

I april 2022 beslutade regeringen om en nationell biblioteksstrategi för Sverige: Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025 (pdf) Pdf, 1.2 MB.. Myndigheten för kulturanalys ansvarar för att följa upp de insatser som genomförs.

KB har sedan 2011 flera regeringsuppdrag där syftet är att samordna och utveckla hela den svenska bibliotekssektorn. 2019 lämnade KB in ett förslag på nationell biblioteksstrategi till regeringen: Demokratins skattkammare (pdf) Länk till annan webbplats.. Förslaget bygger på ett antal rapporter som tagits fram.

Du vet väl att du kan följa nyheter inom just ditt intresseområde genom att prenumerera på Nytt från KB?

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?