fullskärmsbild

Samver­kansgrupper

Samverkan är på nationell nivå och sker inom flera olika områden, i olika sammansättningar och grupper. I grupperna finns flera olika bibliotekstyper representerade.

Nedan listas grupper för samverkan inom ett flertal områden som berör biblioteken.

Letar du efter protokoll? Mejla gruppernas sekreterare: namn.efternamn@kb.se

Grupper för samverkan

 • Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

  Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker. Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det så kallade Bibsamkonsortiet.

  Styrgruppen har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. Detta innefattar övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Vice ordförande

  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek

  Ledamöter

  • Jakob Harnesk, Karlstads universitetsbibliotek
  • Kerstin Jacobsson, Kungliga Tekniska högskolan
  • Joel Löfgren, Riksdagsbiblioteket
  • Lisa Petersen, Mälardalens högskola, biblioteket, suppleant,
  • Annikki Roos, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket
  • Mats Viberg, Blekinge Tekniska högskola
  • Anna Lundén, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Britt-Marie Wideberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Samarbetsavtal

  I kraft av verksamhetens omfattning, och betydelse för deltagande organisationer, har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.

 • Digitalisering av det svenska trycket

  Utgångspunkten för detta samarbete mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå är den avsiktsförklaring gällande digitalisering av det svenska trycket Pdf, 91.5 kB. som undertecknades 2020. Biblioteken vill lägga en grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet, med målet att det svenska trycket ska vara digitaliserat och tillgängligt till stöd för det demokratiska samhället och till nytta för forskning och utbildning.

  Genom samarbetet kan biblioteken vara en aktör på nationell nivå och jobba med utveckling och samverkan inom ABM-sektorn. Viktiga frågor för samarbetet är synliggörande av redan digitaliserat material, gemensamma standarder för bildfångst och en stärkt infrastruktur för tillgängliggörande. Biblioteken arbetar för utökat kompetensutbyte och nätverkande inom området. Med kompletterande finansiering kan biblioteken genomföra större digitaliseringsprojekt tillsammans.

  Det praktiska arbetet inom samarbetet är uppdelat i arbetsgrupper med representanter från de medverkande biblioteken: produktion, tillgängliggörande, bibliotekssamarbete, nationell samverkan och finansiering.

  Styrgrupp

  • Lars Burman, ordförande, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
  • Håkan Carlsson, överbibliotekarie Lunds universitetsbibliotek
  • Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
  • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
  • Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek

  Adjungerad till styrgruppen är Mats Malm, Litteraturbanken

  Projektledare

  • Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

  Sekreterare

  • Viveka Stolt, Uppsala universitetsbibliotek

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@ub.uu.se

  Mer information och nyheter

  För mer information om samarbetet, läs gärna nyheten "Natio­nellt bibli­o­teks­sam­ar­be­te digi­ta­li­se­rar svenskt tryck". Om du vill få uppdateringar om projektet direkt till din mejl, gå till sidan Prenumerera på Nytt från KB och välj "digitalisering" i filtreringen.

 • Gruppen för digitalisering och digitalt tillgängliggörande

  Gruppen har till uppgift att stödja och ge input till KB:s uppdrag att främja samverkan inom digitaliseringsområdet. Fokus kommer att ligga på att öka forskningspotentialen hos resultaten från de digitaliseringssatsningar som genomförs inom bibliotekssektorn. Här ingår att utveckla, etablera och utvärdera riktlinjer för kvalitetssäkring samt redskap för benchmarking avseende tillämpningar inom digital humaniora och andra former av datorbaserad bearbetning.

  Ordförande

  • Pelle Snickars, Umeå universitet

  Ledamöter

  • Lars Borin, Språkbanken, Göteborgs universitet
  • Anders Hast, Uppsala universitet
  • Håkan Håkansson, Lunds universitet
  • David Jansson, Musikverket
  • Cecilia Notini, Riksarkivet (adjungerad)

  Sekreterare

  • Lars Björk, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Forskarrådet

  Forskarrådets uppgift är att fånga upp aktuella och framtida forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Frågor som lyfts kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

  För att stärka KB som forskningsbibliotek och för att utveckla kontakterna med forskarsamhället har KB ett forskarråd. Rådets uppgift är att fånga upp aktuella forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Det arbetet kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

  Gruppen ska även vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp och ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang.

  Ordförande

  • Professor Elisabeth Elgán, Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Ledamöter

  • Docent Anders Burman, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
  • Docent Ulrika Dahl, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Professor Anna Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
  • Fil.dr Moa Ekbom, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
  • Fil.dr Rasmus Fleischer, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
  • Professor Ylva Hasselberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Professor Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
  • Docent Ola W. Jensen, Riksantikvarieämbetet
  • Fil.dr Åsa Jernudd, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
  • Docent Marie Lennersand, Riksarkivet
  • Fil.dr Gustaf Nelhans, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Docent Kenneth Nyberg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
  • Professor Mekonnen Tesfahuney, Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet
  • Lars Ilshammar, KB, adj.
  • Eva-Maria Häusner, tf enhetschef, KB, adj.

  Sekreterare

  • Andreas Hedberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Libris utvecklingsråd

  Utvecklingsrådet ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

  Ledamöter

  • Stefan Andersson, Uppsala universitet
  • Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket
  • Sara Kjellberg, Malmö universitet
  • Reza Sharifzadeh-Khoi, Bibliotek Botkyrka och Hallunda Bibliotek
  • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
  • Inger Thorsen, Stenungsunds bibliotek
  • Linda Vidlund, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Eva-Lis Green, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Johanna Robinson Aalto, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Nationellt samråd kring omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering

  Utgångspunkten för denna partsammansatta grupp och dess arbete är de rekommendationer som formulerats i utredningen ”Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”. Utredningen genomfördes inom ramen för Kungliga bibliotekets (KB) nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång.

  Syftet är att utifrån de ovan nämnda rekommendationerna ta fram en strategi och målsättning för det nationella samarbetet mellan finansiärer och lärosäten, vad gäller omdirigeringen av betalningsströmmarna för vetenskapliga publikationer.

  Ordförande

  • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Ledamöter

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
  • Jonas Björck, Forte
  • Tommy Dahlén, Forte (bisittare)
  • Peter Eriksson, Vinnova
  • Martin Hellström, Högskolan Väst
  • Anna Lundén, Kungliga biblioteket (adj)
  • Lissa Nordin, Formas (bisittare) 
  • Ingrid Petersson, Formas
  • Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet (bisittare)
  • Mats Viberg, Blekinge tekniska högskola
  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet (bisittare) 

  Sekreterare

  • Katarina Wiberg, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

 • Swepub utvecklingsråd

  Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Swepub för analys och bibliometri, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov, samt ge input i arbetet med kvalitetssäkringen av de metadata som insamlas till Swepub, vilka kommer att ligga till grund för bibliometriska analyser.

  Ordförande

  • Peter Aronsson, Linnéuniversitet

  Ledamöter

  • Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola
  • Lars Burman, Uppsala universitet
  • Claes Eriksson, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Dieter Müller, Umeå universitet
  • Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet
  • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet
  • Miriam Björkhem, KB, adjungerad
  • Anna Lundén, KB, adjungerad
  • Anja Dahlstedt, KB, adjungerad

  Sekreterare

  • Tuija Drake, KB

  Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

  Swepubs referensgrupp

  Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur. Gruppen arbetar främst med att förankra arbetsflöden, analysbehov, standarder, systemanpassningar, återanvändning av data samt vara remissinstans för förslag på reviderade format- och praxisdokument.

  Medlemmarna representerar sin organisation samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

  • Lisa Almqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
  • Jens Annmark, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Cristian Colliander, Umeå universitetsbiblioteket
  • Per Egevad, Malmö universitetsbibliotek
  • Urban Ericsson, Uppsala universitetsbibliotek
  • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek
  • Kristina Graner, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
  • Anna Hillström, Högskolan i Gävle, biblioteket
  • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
  • Kalle Laajala, Nordiska Afrikainstitutet
  • David Scheutz, Konstfack
  • Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet kb
  • Karin Widin, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?